Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης

Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης

Η έκδοση βεβαίωσης χιλιομετρικής απόστασης για την πληρωμή οδοιπορικών σε δημοσίους υπαλλήλους γινόταν από τις τεχνικές υπηρεσίες των Περιφερειών (στη Θεσσαλονίκη, Στρωμνίτσης 53, 4ος όροφος)

Από την 1/6/2017 όμως καταργήθηκε η εκδοση βεβαιώσεων από τις ανωτέρω υπηρεσίες και γίνεται πλέον με το “Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων” του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την Υπουργκή Απόφαση 1860, που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ 1638 / 15-5-2017.

Οι διατάξεις της αφορούν στην ανάπτυξη ενός χρηστικού Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων, εφεξής αποκαλούμενο «Δ.Ε.Υ.Χ.Α.».

Ως χρήστες του Δ.Ε.Υ.Χ.Α. ορίζονται οι υπάλληλοι Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων καθώς και Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να υπολογίσουν οδικές αποστάσεις και να απεικονίσουν διαδρομές εκδίδοντας παράλληλα πιστοποιητικό της διανυόμενης απόστασης.
 
Ως «απόδειξη της διανυόμενης απόστασης», θεωρείται το «έντυπο/ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης» που παράγεται από το Δ.Ε.Υ.Χ.Α. και απεικονίζει την υπολογιζόμενη διαδρομή δια τοπωνυμίων σύμφωνα με την διοικητική διαίρεση της χώρας, τα σημεία αφετηρίας/προορισμού, την ημερομηνία και τον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του εγγράφου.
 
Το παραγόμενο «έντυπο/ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης» χρησιμοποιείται ως επίσημο αποδεικτικό της χιλιομετρικής απόστασης, όπου αυτή χρειάζεται να βεβαιωθεί.
 
Ειδικότερα το ψηφιακό έγγραφο της διανυόμενης απόστασης αποτελεί το επίσημο έγγραφο που συνοδεύει την εκκαθάριση δαπανών μετακίνηση, χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό βεβαίωσης χιλιομετρικής απόστασης για κάθε περίπτωση στην οποία είναι απαραίτητη η προσκόμιση επίσημης βεβαίωσης υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης. Κατισχύει έναντι οποιασδήποτε άλλης σχετικής βεβαίωσης χιλιομετρικών αποστάσεων που εκδίδεται από διάφορους άλλους σχετικούς φορείς.
 
Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης kmd.ggde.gr.
 
 
 
Για παράδεγμα, μια ΕΠΙΣΗΜΗ βεβαίωση του υποτιθεμενου κ.Αλεξίου, για τη διαδρομή Θεσσαλονικη – Αθήνα, είναι αυτή στην αρχή του κειμένου. Όπως βλέπουμε η επίσημη χιλιομετρική απόσταση των δυο πόλεων είναι 507,3 χιλιόμετρα.: