Η Εταιρία

Φορολογία ΚΤΕΛ Α.Ε.

Τα μερίσματα της εταιρείας φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί μερισμάτων από Α.Ε., από τη χρήση 2017.